Všetko ide HORE, my dlhodobo DOLE!

„Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o strave, zdraví a výžive. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia iba na vzdelávacie účely. Tieto informácie nemožno chápať ako odborné rady, ani s nimi tak zaobchádzať. Tieto všeobecné informácie na našej webovej stránke sú poskytované tak, ako sú, bez toho, aby sme za ne dávali akékoľvek záruky, či už výslovné alebo implicitné.

BioWorld s.r.o. vo vzťahu k informáciám o zdraví, uvedeným na tejto webovej stránke, neposkytuje žiadne záruky. Nesmiete sa spoliehať na informácie, uvedené na tejto webovej stránke, ako na alternatívu rady od svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

Ak si myslíte, že trpíte alebo by ste mohli trpieť akýmkoľvek zdravotným problémom, mali by ste vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Nikdy neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci, neodmietajte lekársku pomoc alebo neprerušujte liečbu predpísanú vaším lekárom na základe informácií, ktoré ste našiel/a na našich webových stránkach alebo ktoré sme vám poskytli. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takú informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. V prípade, že zvažujete vykonať akúkoľvek zmenu vo svojom životnom štýle, strave alebo výžive, obráťte sa najskôr na svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy uvádzame iba pre vašu informáciu a žiadnym spôsobom nepodporujeme žiadnu z týchto webových stránok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok tretích strán, ani vo vzťahu k informáciám na týchto webových stránkach uvedených neposkytujeme žiadne záruky. V prípade, že sa rozhodnete na tieto webové stránky tretích strán pripojiť alebo akýmkoľvek spôsobom spoliehať na informácie tam uvedené, robíte tak na vlastné riziko.

Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných či psychotropných látok. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia iba na vzdelávacie účely. BioWorld s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť za obsah na jej webových stránkach či na webových stránkach tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, pokiaľ takýto obsah podporuje, schvaľuje či obhajuje užívanie omamných či psychotropných látok či inej nezákonnej činnosti.

BioWorld s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek nevhodné či nesprávne využitie informácií alebo či služieb poskytovaných touto webovou stránkou a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek využitie informácií či služieb tu poskytovaných.“